#

Palvelut

Veroneuvonta

 • verosuunnittelu (yrityksille ja yksityisille)
 • veroilmoitukset
 • verotuksen tarkistus
 • verovalitukset ja -vastineet
 • arvonlisäveroneuvonta
 • perintö- ja lahjaverotus
 • varainsiirtoverotus

Sijoitusneuvonta

 • rahastosijoitukset
 • vakuutussijoitukset
 • osakesijoitukset
 • korkosijoitukset
 • rahastonyhteydet

Yritysmuotopalvelut

 • yritysmuotoihin liittyvä konsultointi
 • yritysten perustaminen
 • yritysmuodon muutokset
 • yrityskaupat
 • hallintoasiakirjojen laadinta
 • tilintarkastajayhteydet

Palkkapalvelut

 • palkanlaskenta
 • vuosi-ilmoitukset
 • palkkakirjanpito
 • työsuhdejuridiikka
 • työllistämistukineuvonta

Rahoitusneuvonta

 • investointien rahoitus
 • käyttöpääomarahoitus
 • aloittavan yrittäjän rahoitus
 • EU-rahoitusneuvonta
 • EU-projektien hallinnointi
 • EU-hankehakemukset

Laskentapalvelut

 • kirjanpito
 • tilinpäätökset
 • välitilinpäätökset
 • konsernitilinpäätökset
 • alv-laskenta
 • toimialaraportit
 • kannattavuusraportit

Lakineuvonta

 • kauppakirjat
 • sopimusasiat
 • työsuhdeasiat
 • lakimiesyhteydet

Vakuutuspalvelut

 • Tel-vakuutukset
 • Yel-vakuutukset
 • vapaaehtoiset eläkevakuutukset
 • sijoitusvakuutukset
 • vahinkovakuutusneuvonta
 • vakuutusyhtiöyhteydet